Освітній моніторинг

Освітній  моніторинг

    Моніторинг це система заходів щодо збирання, опрацювання, аналізу та поширення інформації з метою вивчення й оцінювання стану функціонування певного суб’єкта освітньої діяльності чи освітньої системи у школі загалом та прогнозування її розвитку на основі аналізу одержаних даних і виявлених тенденцій та закономірностей.
    Сутність моніторингу полягає в його функціональному зв’язку з усіма етапами управління, разом з якими він утворює замкнений цикл регулювання.
Метою моніторингу в школі є забезпечення ефективного відслідковування якості освіти, аналітичне узагальнення результатів діяльності учасників навчально-виховного процесу, розробка прогнозу й забезпечення її розвитку.

Рівні моніторингу у школі
    Індивідуальний (учнівський, учительський, адміністративний). На цьому рівні відбувається самооцінка суб’єктами моніторингу якості своєї загальноосвітньої та професійної підготовки, суспільної професійної та життєвої компетенції, досвіду оволодіння певними способами діяльності, навичками критичного мислення тощо.
    Локальний ( у межах школи). На цьому рівні відбувається оцінювання школою учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти, досягнення ними поставленої мети в опануванні вимог державного стандарту відповідного рівня освіти, коригування стратегії розвитку  за соціальними, педагогічними, економічними та іншими показниками. Проведення моніторингу на локальному рівні виконує роль самоконтролю, результати якого використовуються для внутрішніх потреб школи. Головною метою такого дослідження є збір інформації для вироблення стратегії й тактики вдосконалення діяльності школи, навчально-виховного процесу та діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу. На цьому рівні виробляються психолого-педагогічні рекомендації, спрямовані на корекцію навчальної та організацію індивідуальної роботи.

Етапи проведення моніторингу у школі
І. Ініціювання проведення моніторингу у школі відповідно Програми моніторингових досліджень на навчальний рік.
ІІ.      Упровадити програму дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація моделі стимулювального моніторингу якості освіти» на 2015-2018 роки (згідно окремого плану)
ІІ.         Підготовка до проведення моніторингу:
    I етап. Орієнтовна програма моніторингу
    1.      Визначення мети й завдань дослідження.
    2.      Визначення об’єктів дослідження.
    3.      Розрахунок та формування вибірки.
    4.      Побудова дослідження у вигляді гістограми:
·          визначення термінів і процедур дослідження;
·          підбір та підготовка (навчання) координаторів дослідження.
5. Визначення критеріїв і показників оцінювання.
6. Вибір методів дослідження й узагальнення статистичної інформації.
II етап.  Розробка інструментарію
1.                          Розробка вимірювального інструментарію (тестів, анкет, їх апробація, одержання стандартизованого інструментарію).
2.                          Підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів та його учасників.
3.                          Вибір статистичних і математичних методів опрацювання та обрахунку одержаних результатів дослідження.
4.                          Вибір форми узагальнення статистичної інформації.
ІІІ етап.  Проведення дослідження:
·          пілотне дослідження (підготовка учасників, їх інструктаж);
·          опрацювання результатів, виявлення і аналіз помилок, оцінювання похибок;
·          основне дослідження.
ІV етап.  Обробка та узагальнення отриманих результатів.
V етап.  Аналіз та інтерпретація результатів дослідження:
·      узагальнення статистичної інформації;
·          виявлення чинників впливу;
·          виявлення кореляції між чинниками впливу;
·          оцінювання отриманих результатів аналізу, їх інтерпретація, підготовка висновків;
·          формулювання рекомендацій щодо коригувальної роботи, усунення негативних чинників, формування освітньої політики;
·               оприлюднення результатів дослідження.


Якісний показник досягнень учнів по предметах ( % )

Предмети
2013-2014
2014-2015
2015-2016
1
Українська мова
67%
68%
69%
2
Українська література
75%
74%
75%
3
Зарубіжна література
72%
71%
71%
4
Англійська мова
69%
68%
68%
5
Німецька мова
65%
67%
66%
6
Французька  мова
73%
71%
72%
7
Математика
61%
62%
64%
8
Алгебра
61%
63%
62%
9
Геометрія
62%
64%
63%
10
Всесвітня історія
76%
77%
77%
11
Історія України
75%
76%
77%
12
Правознавство
77%
76%
75%
13
Природознавство
78%
77%
75%
14
Географія
70%
69%
68%
15
Економіка
86%
84%
86%
16
Біологія
67%
67%
68%
17
Екологія
87%
88%
89%
18
Хімія
65%
64%
63%
19
Фізика
57%
61%
62%
20
Інформатика
71%
72%
70%
21
Мистецтво
92%
94%
93%
23
Фізична культура
81%
80%
82%
24
Основи здоров`я
69%
70%
67%
25
Технології
79%
78%
80%
28
Захист Вітчизни
90%
88%
92%
29
Література Англії
72%
71%
73%
30
Країнознавство
75%
71%
74%
31
Бізнес курс
69%
68%
71%
Середній бал по предметах
73%
73%
74%  Загальні висновки:
1.     Рівень навчальних досягнень з предметів, що підлягали моніторинговому дослідженню відповідає достатньому.
2.     Суттєва різниця між показниками стартового етапу і проміжного та підсумкового етапів в бік покращення результатів свідчить про підвищення рівня знань учнів на  кінець року.
3.     Спостерігається позитивна динаміка зменшення відсотка учнів, що навчаються на початковому та середньому рівнях за рахунок збільшення кількості учнів високого та достатнього рівнів навчальних досягнень.

4.     На підставі аналізу виявленого рівня знань учнів можна зробити висновок, що у більшості учнів навчального закладу сформовані предметні навчальні уміння з предметів, що підлягали моніторингу.
Немає коментарів:

Дописати коментар