Методична робота2023/2024 
Науково-методична проблема, над якою продовжить  працювати педагогічний колектив у 2023/2024 н.р.:
„ Використання інноваційних технологій навчання та виховання з метою розвитку конкурентноспроможної особистості учня в умовах модернізації освіти та особистісного розвитку суб'єктів освітньо-виховного процесу”

✅План методичної роботи
✅План засідань методичної радиАлгоритм реалізації єдиної науково - методичної теми     Модернізація освіти потребує впровадження нових, сучасних підходів до організації навчального процесу, зумовила нагальну потребу в реформуванні освіти, визначила вимоги до професіоналізму, сформувала нові вимоги та принципи ефективності у використанні людських, економічних та матеріальних ресурсів.
         Сучасна школа як соціально-педагогічна система повинна забезпечити досягнення позитивних освітніх результатів, які б відповідали вимогам суспільства та створювати умови для розкриття потенціалу особистості як учня, так і вчителя.
Тому науково - методична та дослідницька, проектна, творча робота педагогічних працівників школи стає невід’ємною складовою діяльності закладу, щодо впровадження державних освітніх установ та програм.
    Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов організовує діяльність шкільної методичної служби з урахуванням сучасних інноваційних технологій та методик для підвищення ефективності діяльності, систематично працює над підвищенням професійних якостей.
 

Ідея моделі методичної роботи - створення інноваційної, дієвої моделі системи методичної діяльності, побудованої на кластерній основі (об’єднання однорідних елементів – МО вчителів), менеджмент якої складається з блока наступних компонентів: концептуального, управлінського, організаційного, освітньо-практичного, соціально-партнерського, ресурсного.
Місія методичної службистворення ефективних взаємовідносин суб’єктів методичного впливу, об’єднаних для здійснення освітньої діяльності, забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб учнів, педагогів, батьків, розробка стратегічних цілей та оперативне планування та корегування діяльності освітнього процесу.    Школа є складовою комплексної системи освіти яка втілює тріаду сучасної філософії освіти: людина - освіта - соціум.
В основу теоретико – методологічного підґрунтя діяльності методичної служби школи покладені:
  • концепція неперервної освіти (frequent contіnuіng educatіon), яка останнім часом розглядається як навчання протягом життя (lіfe-long learnіng). Вона передбачає, що навіть за наявності фундаментальної освіти людина повинна з певною регулярністю оновлювати свої знання не тільки з ініціативи установи, але й за власним бажанням; 
  • концепція «суб’єкта, що навчається» (learnіng organіzatіon), згідно якої формування індивідів, які здатні реагувати на нові вимоги за допомогою постійного навчання й неперервної освіти, здійснюється паралельно з формуванням менеджменту установи, яка формує певні якості. Саме особистість вчителя, яка формує творчу особистість учня та створює систему, механізми й корпоративну культуру середовища, яке в змозі забезпечити потужний внутрішній потенціал учасників освітнього процесу за допомогою навчання в динамічному зовнішньому середовищі; 
  • концепція «управління знаннями» (knowledge management), в якій акцентується увага на тому, що при сучасному загостренні конкуренції, динаміці змін, орієнтації на прибуток та пошуку переваг, особливого значення набуває управління знаннями, які перетворюються у вирішальний фактор боротьби за конкурентоздатність. 
Сучасні концептуальні засади затребували нові підходи та принципи методичної діяльності у школі, а саме: 
- гуманність, толерантнісь, демократичного відношення до суб’єктів впливу; 
- системність, узгодженість дій та ідей при плануванні методичної діяльності; 
- комплексний та багатофункціональний підхід до організації методичної роботи; 
- різноманітність форм взаємодії суб’єктів методичної взаємодії: адміністрації, методистів, педагогів, учнів, батьків; 
- відкритість методичних ідей, форм при взаємодії педагогів школи, учнів та батьківської громадськості; 
- опора на креативний потенціал педагогів школи; 
- стимулювання творчості та створення умов для поширення позитивного досвіду педагогів у самоосвітній діяльності. 
Відповідно до цих принципів визначена мета діяльності шкільної методичної служби - створення дієвої, ефективної системи роботи, яка формує та стимулює розвиток професійної компетентності, організує умови для вдосконалення педагогічної майстерності та набуття досвіду самореалізації, контролює ефективність фахової діяльності. 
Мета сформувала низку завдань методичної служби школи:
- створення концептуальної бази стратегічних цілей щодо удосконалення системи методичної діяльності школи; 
- організація управлінських дій та освітньо - навчальних методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності вчителів; 
- визначення ресурсного потенціалу для удосконалення методичної роботи школи; 
- розширення маркетингової діяльності при визначенні стратегічних напрямків методичної роботи школи. 
- організація методичних заходів, та форм для забезпечення якості на рівні сучасних стандартів; 
- підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки вчителів; 
- удосконалення моніторингової діяльності, щодо ефективності методичної роботи школи; 
- створення необхідних умов для підвищення якості освітнього процессу засобами сучасних комунікаційних та інформаційних технологій; 
- формування інноваційної спрямованості в діяльності педколективу школи, що виявляється в систематичному вивченні, узагальненні та поширенні педагогічного досвіду, впровадженню досягнень педагогічної науки; 
- організації комплексної роботи з вивчення змін в державних освітніх стандартах; 
- створення науково-методичного, психолого - діагностичного супроводу на індивідуальній та диференційованій підставі; 
- розробки методів та форм по стимулюванню самоосвітньої діяльності учителів. 

Критерієм професійної компетентності педагога визнається суспільна значимість результатів праці фахівця, його авторитет, соціальний статус у конкретному виді діяльності, а також професійна готовність до змін, соціально-педагогічна ерудиція, здатність оперувати інформацією, готовність до постійного самонавчання та саморозвитку, комунікабельність та емоційна стабільність, здатність до прийняття рішень та організації, відкритість. 
Згідно визначеним критеріям сформовані пріоритетні напрямки методичної роботи школи: 
- зміна професійної позиції учителя щодо здійснення інноваційної діяльності; 
- формування практичного досвіду на підставі нової філософії освіти ХХІ століття; 
- опанування сучасними науково-педагогічними знаннями про психологічні особливості та методичним інструментарієм у навчально-виховній роботі; 
- удосконалення професійних вмінь та навичок проектувального - продуктивного типу, ефективних інноваційних технологій; 
- створення умов для постійного вдосконалення професійної компетентності педагогів, заохочення і підтримки кращих педагогів. 
Пізнавальна значущість моделі методичної служби полягає в дослідженні та конкретизації потреб вчителів, щодо ефективної організації педагогічного впливу, розширення сфери методичних дій та стимулювання систематичного педагогічного самовдосконалення. 
Теоретична значущість моделі полягає у розробці теоретичних основ, положень, нормативних та методичних рекомендацій, документів щодо удосконалення організації освітньої діяльності. 
Практична значущість проекту: 
- залучення педагогічних працівників до діяльності по підвищенню якості педагогічної діяльності; 
- дослідницько-аналітична маркетингова діяльність з урахуванням сучасних освітніх потреб та умов їх задоволення в навчальному закладі; 
- відбір та впровадження ефективних сучасних форм педагогічної діяльності. 


Очікуванні результати впровадження моделі ШМС
- якісне впровадження завдань державної політики на рівні навчального закладу щодо організації навчального процесу;
- організація системи підсумково - узагальнюючого методичного супроводу атестаційного процесу вчителів та научно - дослідницький методичний супровід і межатестаційний період по підвищенню рівня професійної компетентності вчителів;
- забезпечення розкриття творчого потенціалу суб’єктів освітньої діяльності та їх самореалізація у життєвому просторі;
- удосконалення системи компетентісно орієнтованого підходу засобами сучасних інноваційних педагогічних технологій та інформційно - комунікаційних засобів навчання;
- створення експериментальних методично-педагогічних майданчиків на кластерній основі (низка предметних МО) щодо удосконалення фахової майстерності;
- удосконалення методичного інструментарію у педагогічній діяльності вчителів школи.
- створення банку Портфоліо передових педагогів;
- створення банку методичного супроводу по впровадженню профільних програм, курсів за вибором, спецкурсів, гуртків та ін;
- продовження та удосконалення моніторингової діяльності щодо методичного супроводу роботи з обдарованими учнями в олімпіадному русі, МАН, конкурсній, проектній та ін. творчої діяльності;
- удосконалення діагностичної діяльності щодо рівня професійної майстерності та компетенцій вчителів школи;
- накопичення методичного, дидактичного матеріалу та розповсюдження передового педагогічного досвіду;
- підтримка та наповнення сайту школи щодо методичної діяльності.
- формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність. 


Немає коментарів:

Дописати коментар